خریدار دل

من خریدار دلم دل داری

یک دل پخته تو از گل داری

می زنم بانگ که دل دل دل دل

کهنه بشکسته به منزل داری

/ 1 نظر / 22 بازدید
1ccmarefat

میدانم ! دیگر برای من نیستی ! اما .... دلی که تنگ باشد این حرفها را نمیفهمد..